Associació Catalana pro Constitució de la

FUNDACIÓ ORIOL CARRERAS I CABEZAS  

 L'Oriol, que als 14 anys d'edat ja tenia clar el camí professional que volia seguir. Sols volia APRENDRE fos com fos.

Oriol Carreras Cabezas (1986-2001)

 

Acta d'entrega del guardó:

RECONEIXEMENT AL MÈRIT AUTODIDACTE, edició 2003

i

DIPLOMA de MEMBRE d'HONOR

al Senyor MIGUEL CASAS IBAÑEZ

(Segon guardonat amb el Diploma de Membre d'Honor de la Fundació Oriol Carreras i Cabezas)

 

Diploma atorgat al Senyor Julio del Olmo Van Hamme en sesió solemne de la Fundació el 5-2-2002, primer aniversari de la mort de l'Oriol.

 

 

Nacido en Castellote, provincia de Teruel, el 12 de Mayo de 1929, casado con Dña. Concepción Gómez Hernández y padre de dos hijas: Concepción y Pilar.

Durante su primera infancia estalló la guerra civil en España, razón por la que se vio obligado a  posponer sus estudios y para poder subsistir tuvo que ayudar a su familia en los trabajos agrícolas en Ricla (Zaragoza). Durante las noches y en casas particulares, adquirió los conocimientos básicos de cultura general. Con posterioridad, durante el servicio militar y en horas libres, prosiguió sus estudios y preparó oposiciones para la banca, ingresando en el Banco Español de Crédito. Algún tiempo más tarde pasó a la empresa privada (COMSA), donde también en sus horas libres estudió los cursos de radio y electrónica de la Escuela Radio Maymó, muy en boga en aquellos tiempos.

El señor Maymó pronto se dio cuenta de las cualidades del joven Miguel Casas y lo contrató en su empresa de formación por correspondencia de técnicos de radio y electrónica. El primer desarrollo junto al Sr. Maymó fue un curso de radio de frecuencia modulada (FM) cuando empezaban a funcionar las primeras emisoras con este tipo de modulación. Siguieron los cursos de televisión (TV) en blanco y negro y a válvulas (lámparas). Fallecido el Sr. Maymó, se estableció por su cuenta creando las empresas RAMICSON de kits de electrónica y MYC de transformadores y estabilizadores de tensión. Ni que decir tiene que nunca abandonó su constante de AUTOFORMACION, devorando cuantos libros, manuales, revistas técnicas, etc. caian en sus manos. Y por supuesto, llevando a la PRACTICA en su laboratorio cuanto había asimilado.

En el año 1970 los herederos del Sr. Maymó hicieron suspensión de pagos y los acreedores de la Escuela Radio Maymó propusieron al D. Miguel Casas que se hiciera cargo de la empresa, dados los conocimientos que poseia de su funcionamiento. Cumplido el plazo se levantó la suspensión de pagos, quedándose D. Miguel como director de la misma tras su aprobación por el Ministerio de Educación y Ciencia del momento. Durante este periodo se desarrollaron los cursos de TV a transistores en blanco y  negro y posteriormente los de color, electrónica digital, circuitos integrados, etc.

 

Actualmente el Sr. Casas está retirado, pero a sus 74 años de edad (2003) aún sigue desarrollando en su laboratorio electrónico nuevos circuitos y modificaciones y mejoras de los antiguos.

A lo largo de su trayectoria profesional y humana D. Miguel se ha sabido granjear el respeto y el aprecio de cuantas personas le han rodeado. Siempre con una palabra de aliento, de apoyo, con la mano tendida. En definitiva: con amor y respeto a las personas, a la Humanidad.

 

Què és, la?

"Associació Catalana pro Constitució de la  

FUNDACIÓ ORIOL CARRERAS I CABEZAS" 

Es tracta d'una obra molt seriosa i ambiciosa destinada a lluitar i defensar, davant de qui calgui, els coneixements adquirits de forma AUTODIDACTA per la persona individualment, per aconseguir que tothom que es dediqui a l'estudi i, ho faci com ho faci, la societat el recolzi en el seu difícil camí i que finalment, d'alguna manera es vegi recompensat el seu esforç. No estem demanant cap regal demagògic per part dels polítics. Volem proves, exàmens, tribunals, presentació de treballs, ets. On cadascú pugui demostrar els coneixements que té i el que sap fer. Això, més enllà de les nostres fronteres (França n'és un exemple), és un tema que ja tenen solucionat. Dins de la web de la FUNDACIÓ hi ha prou material per al qui vulgui aprofundir sobre el tema

Les FINALITATS de la FUNDACIÓ son:  

 

1.- La defensa d’un model d’aprenentatge integral. Es a dir que tingui com a únic imperatiu l’assoliment d’una sèrie de coneixements que amb independència del mètode o via d’accés, acabin constituint un valor necessari per a la societat. Posant un énfasi especial en l'AUTOFORMACIÓ (EXPERIÈNCIA) en el lloc de treball, la FORMACIÓ AUTODIDACTA i la FORMACIÓ NO REGLADA.

2.- Superar l’artificiós model de coneixement que separa pràctica i teoria i posar aquests dos móns en un diàleg productiu.

3.- Recuperar l’estima cap al món de l’experiència i la intuició i així demostrar novament, que són els camins més sòlids del saber, perquè no es basen en l’acumulació quantitativa de dades, sinó en un procés de creixement personal implacable i rigorós, en tant que vivencial.

4.- Fomentar el diàleg de tots els implicats en el marc de les competències professionals, per arribar al reconeixement social i oficial de les competències assolides mitjançant la FORMACIÓ NO REGLADA i l'AUTOFORMACIÓ.

5.- Retre homenatge a la persona de l'Oriol Carreras i Cabezas, que morí als 14 anys d'edat, deixant un document manuscrit on expressava aquest desig d'autoaprenentatge per a la seva formació futura, criticant amb paraules senzilles però contundents, al sistema academiciste, que pensava l'obligaria a seguir un camí, que sí podia afrontar amb tranquil·litat ja que era molt bon estudiant, però que no volia, per trobar-lo artificiós i apartat de la realitat professional a la que ja havia optat feia temps com AUTODIDACTA i amb molt bons resultats.

Objectius generals a un termini més curt els hem establert així:

     

  1. Difondre la formació autodidacta com a alternativa vàlida als cursos reglats i millorar-ne la seva consideració social.
  2. Per fer possible aquesta tasca de conscienciació és imprescindible l’equiparació legal amb els títols acadèmics a través de certificats de professionalitat on quedi palesa l’experiència laboral acumulada, proves de nivell o defensa de treballs i/o projectes davant de tribunals formats per representants de cada sector productiu.
  3. Que tot aquest sistema estigui orientat cap a la integració laboral permanent, no només donant oportunitats als que no en tenien, sinó per afavorir l’actualització o reconversió dels coneixements a persones que ja estiguin treballant.
  4. Contribuir a la emergent distribució social del treball que es basa en la lliure circulació de la informació i la descentralització i flexibilitat dels nuclis operatius que la gestionen. Pensem que els canvis tecnològics que s’estan produint ens són molt beneficiosos perquè relativitzen les necessitats d’infraestructura, deixant que la qualitat humana s’expressi en llibertat.
  5. Que els anteriors objectius siguin assumits pels poders públics, que han d’ emprendre les actuacions pertinents per garantir la igualtat d’accés al mercat de les persones que hagin optat per aquesta via d’aprenentatge.
  6. Per al compliment més efectiu d’aquests objectius, caldrà tant buscar el recolzament moral i econòmic de persones físiques i jurídiques inclosos els poders públics com organitzar, promoure o desenvolupar tasques formatives no reglades, especialment a distància (inclòs via Internet). Tot plegat anirà encaminat a la creació d’un patrimoni que serà la base de la futura fundació Oriol Carreras i Cabezas, des de on es perseguiran les mateixes finalitats que la present associació té i que l’homenatjat encarnava.
  7.  

 

EVIDENTMENT, de tot el que he esmentat, en queda exclòs tot ànim de lucre.

Tot seguit es procedeix a l'entrega del guardó a una persona que estem segurs que se'l mereix i de sobres. Però veiem que en diu l'article 34 dels estatuts de l'associació-fundació.

"Podran ser nomenats Membres d'Honor les persones físiques no membres de número de l'associació que proposi la Junta Directiva i accepti l'Assemblea General en sessió extraordinària i solemne.

El títol honorífic de Membre d'Honor juntament amb el diploma acreditatiu corresponent es concedirà al candidat en atenció als rellevants mèrits professionals en la seva especialitat assolits mitjançant l'AUTOFORMACIÓ en el lloc de treball o de forma AUTODIDACTA.

De tot això i de la lectura del petit resum biogràfic del Sr. MIGUEL CASAS, queda patent el ben merescut que té el guardó i l'encertat que ha estat el Jurat en atorgar-li a ell la distinció d'aquest any.

 

Badalona, 5 de febrer de 2003.